Równaj do najlepszych – promocja sportu jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu

Zobaczcie jak wspaniale wyglądają zawodnicy UKS FILIPIDES w strojach sportowych zakupionych w ramach projektu pn. „Równaj do najlepszych – promocja sportu jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu” realizowanego w ramach Konkursu „Sportowe Granty CPK” w ramach Programu Sportowego CPK

Celem Działania w ramach niniejszego zadania było zwiększenie poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z tzw. obszaru otoczenia CPK, popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki, kształtowanie świadomości i postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży, wyrównanie szans na dostęp do oferty sportowej dzieciom pochodzącym z różnych środowisk, promocja sportu jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu przez dzieci ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Po zrealizowaniu niniejszego działania możemy śmiało powiedzieć, iż zamierzone cele zostały osiągnięte w 100%.